dress code

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିଥିବେ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ସର୍ଜରି ସମୟରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ...