Underground Metro Stations

1 min read

କିଏଭ୍: କେତେବେଳେ ବୋମା ତ କେତେବେଳେ ମିଜାଇଲ୍ । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି ସବୁକିଛି । ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂହାରଲୀଳା ଚଳାଇଛି ଋଷ । ୟୁକ୍ରେନ୍-ଋଷ ମଧ୍ୟରେ...