salman ventilator

ନ୍ୟୁୟର୍କସିଟି: ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ଦି ସାଟାନିକ ଭର୍ସେସର ଲେଖକ ସଲମାନ ରସଦି । ସେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।  ସଲମାନ ଧୀରେଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ।...