Netherland

1 min read

ଆମଷ୍ଟଟର୍ଡମ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଙ୍ଗର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ 'କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍କାନ'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ...