Man will be free from old age

1 min read

 ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ମଣିଷକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମାଡ଼ିବସିବା ସହ ଚର୍ମ, ଶିରାପ୍ରଶିରା ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଏ । ପାହୁଣ୍ଡେ...