Indo china war 1967

1 min read

୧୯୬୨ରେ ଚୀନ ହାତରେ ପରାଜୟ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଭାରତଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେକଥାକୁ...