Indian intelligence

1 min read

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ EMISAT ତିବ୍ଦତରେ ଉପରେ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।...