blueorigin

1 min read

ମହାକାଶକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ । ବ୍ଳ୍ୟୁ ଅରଜିନ୍  କମ୍ପାନୀର ରକେଟ ନ୍ୟୁ ସେପାର୍ଡ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି...