trust

1 min read

ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଫୋନ୍‍କୁ ଲୁଚିଛପି ଦେଖିବା, ଚେକ୍‍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କର ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ପାସ୍‍ୱାର୍ଡ ବଦଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍‍...

Close Bitnami banner