Protein

1 min read

ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ, ଭିଟାମିନ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ...