mantra of life

ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି: ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥାପକ, କୁଶଳ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ଚତୁର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବହନ କରିଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ...

Close Bitnami banner