immediately

ଆଫଗାନିସ୍ତାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାଲିବାନୀ ବର୍ବରତା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ । ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ  ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍  ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତପାତ ବନ୍ଦ କରବା ସହ ଆଲୋଚନା...