ID BLAST

1 min read

ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କଥା ଶୁଣିଥିବେ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁତ୍ତୟନ ଥିବା ସୈନିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଡେରିରେ ହେଉ...