DELIVERY GIRL

1 min read

ହ୍ୟାଲୋ...ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ । ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ମୁଁ ଛିଡା ହୋଇଛି ... BHUBANESWAR DELIVERY GIRL ଇ-କମର୍ସରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଲେ...