Cryptococcus Gattii

1 min read

କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ: ମାଟିରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋକୋକସ ଗଟ୍ଟି । ବିପଦରେ ସାମଦ୍ରିକ ଜୀବ । ବିଶେଷ କରି ଡଲଫିନ ଓ ପର୍ପୋଜ ଭଳି...