ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଭୂମି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାମମୟ ଅଯୋଧ୍ୟା… ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ରାମ ଧୁନରେ ମଗ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥ

1 min read

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଭୂମି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାମମୟ ଅଯୋଧ୍ୟା… ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ରାମ ଧୁନରେ ମଗ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner