Mysterious-island

ଓକିନୋସିମା: ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହା ନିଜର ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ,  ଥରେ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ...